You are here

使用说明和护理

使用说明和护理

使用说明

 •     穿压力短袜或压力长袜时总是佩戴丝维亚专业的橡胶手套
 •     避免尖锐的指甲和脚趾甲划破丝袜
 •     穿前取下手上戒指
 •     不要剪掉丝袜里面松散的线头
 •     穿本产品之前,不要在腿部涂抹油性的护肤乳液
 •     观看SIGVARIS视频,学习如何正确穿弹力袜。

护理

 •     每天放于亚麻带中清洗或放入冷水或温水中手洗,清洗时使用丝维亚专业洗涤剂
 •     置于阴凉处晾干,远离热源
 •     禁用衣物柔顺剂
 •     禁止机洗
 •     禁止干洗
 •     禁止烘干熨烫